Familie Joffroy

English.gif A family of history writers from Mechelen

Jan Bartholomeus Joffroy, geboren te Mechelen in 1669 en er overleden in 1740, was een rederijker, kunstenaar en industrieel. Hij was lakenverver ‍[1] en deken van zijn ambacht. Hij is vooral gekend gebleven door zijn kroniekbeschrijvingen.

Zijn zoon Jan Baptist (Joannes Baptist) Joffroy volgde hem op in zowel het métier als in de kronieken.

Verhandeling ofte historie der provintie van MechelenBewerken

In 1721 verscheen bij L. Vander Elst te Mechelen Jan Bartholomeus Joffoy's "Verhandeling ofte historie der provintie van Mechelen", een verzameling van kleinere teksten die tussen 1715 en 1721 verschenen waren in almanakken.[2]

Het werk was onderverdeeld in een viertal delen, waaronder "een beschrijving van het landschap ofte provintie in het geheel"", "van de stadt Mechelen in ’t geheel", "van de bezonder zaken der stadt en de dorpen" en "kroniek van het begin der wereld, tot onze teyden namentlyk van Mechelen". Hierdoor werd (en wordt) het werk gezien als een systematische geschiedschrijving en had het alle eigenschappen van een kroniek, omwille van het annuele ritme.

In deze verhandeling was ook een "Beschryving van het volk oft inwoners der stad Mechelen" opgenomen. Hierin splitste Jan Bartholomeus Joffroy de Mechelse bevolking op in geestelijken en wereldlijken. Deze tweeden werden onderverdeeld in edelen en burgers, waarbij hij deze laatsten nog eens onderverdeelde in poorters die lid waren van een ambacht en zij die dat niet waren.

In zijn verdere uitweiding over de ambachten schreef Jan Bartholomeus Joffroy tevens hetvolgende: "als ik meynde dat myn beschrijving van de inwoners ten meestendeel gedaen was, soo werde ik peysende dat het grootste oft meeste deel der selve vergeten was, te weten: de vraulieden". Om deze laatsten te omschrijven, haalde Jan Bartholomeus Joffroy een citaat aan van Lodovico Guicciardini, die ooit had geschreven dat de Mechelse vrouwen "wonderlyk schoon ende eerlyk syn".[3]

Op het einde van deze verhandeling werd vermeld dat "dit een kort begryp is van een groot en kurieus werk, ’t gene wy hopen daernaer in de latynsche taele met Godts gratie uyt-te-geven". Hiermee bedoelde de schrijver dat deze beschrijving van de Mechelse geschiedenis later zou verschijnen in een Latijnse bewerking.[4]

Rond die periode hield ook de Mechelse kanunnik, historicus en kroniekschrijver G.D. de Azevedo zich bezig met de beschrijving van de Mechelse geschiedenis.

Almanak van 1726Bewerken

Almanakken waren in die tijd al een populaire medium o.a. dankzij Remmerus Valerius uit Muizen. Aldus bleven de almanakken verder verschijnen.

In de "Mechelse almanach voor het jaer 1726" (en later) stelde J.B. Joffroy voor om een alfabet te nemen van dertig letters om de spelling te hervormen. In een "Korte aenwysing tot eene prompte Letter- ofte spelkonst, med de welcke men alle taelen besceedelyk zal konnen schryven, ofte spellen; het gene voor deezen onmogelyk is geweest" startte hij aan een woordenboek.[5]

WerkenBewerken

  • "Van de aartsbisschoppen, kloosters en kapellen van Mechelen"
  • "Verscheyde cronica carmina ende blazoenen, meest uitgehangen boven myn deur of huys genaemt de groote Trecktang" – Jan Baptist Joffroy
  • "Daegelykse aenteekening van alle de goederen te verwen komende bij Joannes Baptista Joffroy begonst 1734" – Jan Baptist Joffroy – 1734 ‍[6]
  • "Handschrift: Schilder-Abc-boek, inhoudende den Luyster oft Lof ende Fouten der vermaertsten Schilders d'Een om te volgen, d'ander om te vermeyen. Uytgezocht ende verzaemel door J.B.J. (Jan Baptist Joffroy)" - 1762

Het boek "Hanswyck ende het wonderdadigh beeldt van de alder-heylighste Maget" kwam tot stand in samenwerking met Jan Bartholomeus Joffroy.[7]

VermeldingenBewerken

De biografie van vader en zoon Joffroy is terug te vinden in het boek "Patriciërs en ambachtslui in het Mechelse stadsbestuur in de tweede helft van de 18de eeuw" van Henri Installé (1989)[8] en de naam van Jan Bartholomeus Joffroy wordt tevens vermeld in het "Bulletin du Cercle archéologique, littéraire et artistique de Malines (Volume 12)".[9]

VerwarringBewerken

Jan Bartholomeus en Jan Baptist Joffroy mogen niet verward worden met de Mechelse stadsdokter Joffroy.[10]

BronnenBewerken

VoetnotenBewerken