Hoofdmenu openen

Mechelen Mapt β

Wijzigingen

Cornelius Franciscus Nelis

4.261 bytes toegevoegd, 22 januari
Artikel in principe op punt gesteld.
|uitgever=Koninklijke Vlaamse Academiën van België, Brussel (1970)
|accessdate=2020-01-20 — Net boven de naam van de auteur 'W. J. Price' (Prof. Dr., archivaris aan het Aarts­bis­schop­pe­lijk Archief van Portland, Oregon, VS, cf. p. ‍VII), staat in de li­te­ra­tuur­lijst ook zijn naam bij ''twee'' werken die elders toe­ge­schre­ven worden aan Prick, W[illy] J. [H.]. (col. ‍ ‍625), vgl. [[#Literatuur|Literatuur]] hierboven
}} <small>Allicht nam de [http://www.worldcat.org/oclc/459616497 aan de Université de Paris gepromoveerde ''Prick''&#8202;&zwj;<sup><small>(</small>en|fr<small>)</small></sup>] in de VS (waar het [[wp-en:Prick (slang)|een scheldnaam&#8202;&zwj;<sup><small>(</small>en<small>)</small></sup>]] is) de naam ''Price'' aan.</small></ref><ref group="N">Van der Aa et. al. stelden in 1868: ''"uit deftige ouders, die hun bestaan in den koophandel vonden"'' zonder nadere gegevens, zie onder [[#Externe links|Externe links]].</ref> Na een opleiding in de er nog immer naar geheten [[Schoolstraat]] aan de (ook Grote of Publieke of Latijnse School genoemde) Grootschool, het college der '[[oratoren]]', ging C.F. in [[wp:Leuven|Leuven]] studeren. Op zijn 17e <span title="De Artes was de voorloper van de huidige faculteiten Letteren en Wetenschappen, een soort polyvalente kandidaatsopleiding onderverdeeld in trivium (grammatisch-literair-filosofische vorming) en quadrivium (kosmologie, geometrie, rekenkunde, muziek). Een magisterdiploma in de Artes gaf toegang tot de hogere faculteiten (geneeskunde, godgeleerdheid, kerkelijk of [verouderd] burgerlijk recht) en de uitblinker op de eerste plaats kon rekenen op een zeer aardige academische, kerkelijke en/of politieke carrière.">primus in de Artes</span>, vond in zijn geboortestad een heuse [[Cavalcade#Primus_van_Leuven|cavalcade te zijner ere]] plaats.<ref>{{Citeer web
|url=http://books.google.be?hl=nl&id=6VcVAAAAQAAJ&printsec=frontcover
|titel=Cavalcade ende triumph-waegens ... Cornelius Franciscus Nelis ... Eersten van Loven ... Publieke Schole van Mechelen ... 't Oratorie
===Leuven===
Tijdens zijn hogere studie aan de [[wp:Faculteit (onderwijs)|faculteit]] [[wp:Theologie|theologie]], die tot zijn [[wp:Licentiaat|licentiaat]]sgraad zou leiden in 1760 — het jaar ook van zijn [[wp:Priester#Katholieke Kerk|priester]]wijding door [[wp:Johann Heinrich von Frankenberg|von Frankenberg]], [[wp:Aartsbisdom Mechelen|aartsbisschop van Mechelen]],<ref name="CH1"><span style="font-size:0.95em;font-weight:bold;color:#555;">(fren)</span> [http://www.catholic-hierarchy.org/bishop/bnelis.html Bishop Corneille-François de Nélis]. Catholic hierarchy. <small>Nagezien 2020-01-06.</small></ref> genoot Nelis al gauw de aandacht van de pas aangestelde koninklijk commissaris voor de hervorming van de universiteit [[wp:Patrice François de Neny|Patrice François de Neny]]. In 1757 benoemde <span title="het toenmalige stadsbestuur">het magistraat</span> van Nelis' thuisstad de student tot president van het [[wp-en:List of colleges of Leuven University|Mechels college&#8202;&zwj;<sup><small>(</small>en<small>)</small></sup>]] in de oude (katholieke) [[wp:Universiteit Leuven (1425-1797)|Universiteit Leuven]] en bij deze laatste werd hij aangesteld tot [[wp:Bibliothecaris|bibliothecaris]] op 1 februari 1758, een maand nadat de Neny hoofd-president van de [[wp:Geheime Raad|Geheime Raad]] was geworden. De Neny bezorgde hem ook een fatsoenlijk inkomen door hem te laten benoemen tot [[wp:kanunnik|kanunnik]] aan de Sint-Pieterskerk te Leuven. Zijn steun liet Nelis toe het niveau van de bibliotheek op te tillen en de universitaire drukkerij op te richten.<ref>{{Citeer web
|url=http://www.arts.kuleuven.be/geschiedenis/onderzoek/historische-situering
|titel=Historische Situering
===Onderwijshervormer===
De toen opbloeiende natuurwetenschappen verdienden vanuit zijn theologisch gegronde filosofische overtuiging meer academische geestdrift. Geconfronteerd met achterhaalde praktijken in de Leuvense universiteit en met haar <span title="Er mocht van rechtswege geen andere 'universiteit' komen">alleenrecht in de Oostenrijkse Nederlanden</span>, werd Nelis betrokken bij plannen tot oprichten van een [[wp:Academie|academie]] in Brussel om alzo de jeugd modern opgevatte hoge studies te bieden, wat door de burgerlijke overheid zeer geapprecieerd werd maar door Leuven zo weinig, dat hij op 22 juli 1765 een heenkomen vond in een kanonnikaat kanunnikaat aan de kathedraal van [[wp:Doornik|Doornik]] — met als extra voordeel een verdrievoudigd inkomen. Hij verhuisde pas in 1767 en zijn bibliothecarispositie gaf hij het volgende jaar op; vanaf toen noemde hij zich '&zwj;(''<span title="Naast de hoofdbetekenis 'abt' werden van in de 18e eeuw ook aan de tonsuur (kaal kroontje) herkenbare seculiere clerici (geestelijken die onder de andere mensen leven) in het Frans abbé genoemd; sinds het laatste kwart van de 20e is dat minder gebruikelijk.">abbé</span>'') ''de'' Nelis'.
In 1769 werd hij lid van de toen opgerichte ''Société littéraire'', die in 1772 ''Académie impériale et royale des Sciences et des Belles-Lettres de Bruxelles'' werd.<ref>{{Citeer web
|page=493[8], 494
|author=Dubois, Sébastien
|publisher=Société pour le Progrès des Études Philologiques philologiques et Historiques historiques (2002); online: Persée
|accessdate=2020-01-06
}}</ref> Na de opheffing in 1773 van de jezuïetenorde speelde hij naast de Neny en nog enige andere overtuigde aanhangers van de [[wp:Verlichting (stroming)|Verlichting]] ook voor de reorganisatie van het [[wp:Humaniora (onderwijs)|humanioraonderwijs]] een belangrijke rol in de daartoe door keizerin [[wp:Maria Theresia van Oostenrijk (1717-1780)|Maria Theresia]] in 1777 opgerichte Koninklijke Commissie voor de Studiën. De Nelis had zijn visie al in 1774 neergeschreven in zijn ''Mémoire sur les écoles et les études d'humanités, comprenant des réflexions tirées de l'histoire''.<ref name="DS1" /><ref name="HGOC1">{{Citeer web
|publisher=Presses universitaires de Rennes; online: OpenEdition
|accessdate=2020-01-14
}}<!--alternatieve url:http://www.academia.edu/11778719/La_sc%C3%A9nographie_des_pr%C3%A9faces (dan met p.&#8202;&zwj;&#8202;&zwj;... i.p.v. nos.&#8202;&zwj;14-15)--></ref> — in het Zwitserse [[wp:Zürich (stad)|Zürich]], naar [[wp:Hertogdom Parma en Piacenza|Parma]], [[wp:Bologna|Bologna]] en Rome. Toen amper twee jaar later Napoleon de <span title="Rome">Eeuwige Stad</span> naderde om er de [[wp:Romeinse Republiek (1798-1799)|Romeinse Republiek]] te vestigen, vond de bisschop in feitelijke ballingschap uiteindelijk rust in de hoofdabdij van de <span title="Dit is de toenaam naar de witte pij van de 'Ordo Camaldulensium', naar de locatie (oorspronkelijk 'Campus Maldoli' geheten) van de door Sint-Romualdus van Ravenna [niet Sint-Rumoldus want dat was Rombout, de patroon van Mechelen] in het tweede decennium van de 11e eeuw gestichte eerste abdij van zijn vrij kleine orde. Ze bleef zonder kloosters in de Lage Landen: '&zwj;'witte paters'&zwj;' daar zijn cisterciënzers [inclusief 'trappisten'] (eveneens volgelingen van Benedictus), norbertijnen of dominicanen [o.m. te Mechelen ook predikheren geheten].">witte benedictijnen</span> te Camaldoli in [[wp:Toscane|Toscane]]; al vrij spoedig werd het de eeuwige, ten gevolge <span title="De toenmalige term 'hydropisie' kon op verscheidene soorten vochtophopingen slaan, bijvoorbeeld oedeem. In 1868 noemden de biografen Van der Aa et. al. 'water in de borst'.">een soort oedeemvochtophoping</span>.<ref name="TV1" /> De [[wp:sedisvacatie|zetel bleef vacant]] tot het bisdom Antwerpen in 1801 werd opgeheven en door het Mechelse opgeslokt (uitgezonderd de [[wp:Decanaat|decanaten]] <span title="Ook staatkundig: Het eeuwen eerder van de baronie Breda afgesplitste markizaat Bergen op Zoom werd in 1801 door de Bataafse Republiek opgekocht en ook de baronie was daarin gevallen."><!--1801 'Bataafs Gemenebest', 1802 'Bataafs Brabant'-->Bergen op Zoom en Breda</span>),<ref><span style="font-size:0.95em;font-weight:bold;color:#555;">(fr)</span> [http://books.google.be/books?id=yR8PAAAAQAAJ&pg=PA347&lpg=PA347&dq=Corneille-François+de+Nélis&source=bl&ots=3uZJpgRdK_&sig=8Ng9vJvLmnmlaTCbYvcJ0HuF_tc&hl=nl#v=onepage&q&f=false Dix-huitième évêque d'Anvers, Corneille-François de Nelis]. ''Précis historique du ci-devant évêché d'Anvers''. ''Almanach du clergé catholique romain des Pays-Bas - 3e anneé'' p.&#8202;&zwj;&#8202;&zwj;347-351. Hayez, Bruxelles (1824); online: Google Books. <small>Nagezien 2020-01-17.</small></ref> wijl de aartsbisschop aldaar, [[wp:kardinaal|kardinaal]] von Frankenberg, werd opgevolgd door [[wp:Jean-Armand de Roquelaure|Jean-Armand de Bessuéjouls de Roquelaure]], wiens bisdom van [[wp:Senlis (Oise)|Senlis]] eveneens was afgeschaft. Het Antwerpse zou pas eind 1961 heropgericht worden.
===Postuum===
===Vroege werkjes===
Hoewel anoniem, duidelijk toegeschreven aan C.F. Nelis en zeker drukte hij ze illegaal ([[wp:Typografie|typografisch]] zeer verzorgd, wat hem steeds belangrijk was):
*''Fragment sur les principes du vrai bonheur – Discours à Lysimaque''. (1763; heruitgegeven begin 1764)<ref name="VT172" /><ref name="DCC1">De Clercq, zie de onder [[#Correspondentie|Correspondentie]] gelinkte 'Corneille-... et Jacob-Nicolas Moreau' , online: Persée. <small>Nagezien 2020-01-14.</small></ref>
*''Alexis – Fragment d’institution d’un prince''. (1763)<ref name="SA1">{{Citeer web
|url=http://bib.kuleuven.be/over-ons/publicaties/ex-officina/exofficina-2017-2.pdf
}} — Vooral m.b.t. ''vigogne &amp; laines'' en beide ''Histoire Belgique'': zie tab 'Notice biographique'.</ref><ref>Zie de in [[#Bibliografie|Bibliografie]] gelinkte 'Vues...' en tevens 'Mémoires de l'Académie (etc.) - tome 2', online: Göttinger Digitalisierungszentrum, Göttingen (2001)</ref>
*''[http://gdz.sub.uni-goettingen.de/id/PPN129323659_0002?tify={%22pages%22:%5B708%5D,%22panX%22:0.351,%22panY%22:0.695,%22view%22:%22thumbnails%22,%22zoom%22:0.323} Suites des vues sur différens points de l'Histoire Belgique (...) 1776]'' in ''[http://gdz.sub.uni-goettingen.de/id/PPN129323659_0002?tify={%22pages%22:%5B2%5D,%22view%22:%22info%22} Mémoires de l'<span title="de academie waartoe Nelis mee aan de basis lag">Académie impériale et royale des Sciences et des Belles-Lettres de Bruxelles</span> - tome 2]'' p.&#8202;&zwj;&#8202;&zwj;661–&#8202;&zwj;673. Impr. Académique, Bruxelles (1780)<ref name="AR1" /><ref name="TARB1" /><ref>Zie de in [[#Bibliografie|Bibliografie]] gelinkte 'Suite des vues...' en tevens 'Mémoires de l'Académie (etc.) - tome 2', online: Göttinger Digitalisierungszentrum, Göttingen (2001)</ref>
*[http://books.google.be/books?id=57oWAAAAQAAJ&printsec=frontcover&hl=nl&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false ''Belgicarum rerum'' &#91;''liber'' in 1795&#93; ''prodromus – sive de historia Belgica ejusque scriptoribus praecipuis commentatio'' — inclusief 'vrije vertaling':<br />''Dissertation qui sert de prospectus et de préface générale a la collection nouvelle des historiens des Pays-Bas'']. J. Grangé, Antwerpen (1790);<ref>[http://books.google.be/books/about/Combien_l_histoire_des_provinces_belgiqu.html?id=57oWAAAAQAAJ Belgicarum (etc.)]. Google Books (2008). <small>Nagezien 2020-01-06 (incl. in hogerstaande [[#Bibliografie|Bibliografie]] gelinkte scan)<!--"Jo. Grangé, 1790 - 230 pagina's" doch uit de scan blijken 'J. Grangé' en de bladzijden voor de 2 talen samen genummerd tot 115-->;</small></ref> alleen Latijn: [[wp-en:Giambattista Bodoni|Giambattista Bodoni&#8202;&zwj;<sup><small>(</small>en<small>)</small></sup>]]<!--wp-nl is te magertjes-->, Parma (1795).<ref name="WJHP1" /><ref name="DVJ1>Devolder, Jacques. [http://books.google.be/books?id=ESZI1o_Db9gC&pg=PA292&lpg=PA293&dq=Corneille-François+de+Nélis&source=bl&ots=jz8ZBC1kiT&sig=UCUQSLvzb7onXfRqMi1BnWXCie8&hl=nl#v=onepage&q&f=false Algemene bibliografie van publicaties uitgegeven in de Zuidelijke Nederlanden] p.&#8202;&zwj;&#8202;&zwj;292-293nr.&#8202;&zwj;&#8202;&zwj;2546. Academia Press, Gent (2003); online: Google Books. <small>Nagezien 2020-01-21.</small></ref> — Dit is zijn voornaamste geschiedkundige werk.<ref name="TV1" />
===Lijkreden===
*''Oratio in funeri Francisci I, imp. Caes. Aug.''. Typographia Academica, Leuven (1765)<ref name="WC1">'Title' = titel in [http://www.worldcat.org/advancedsearch Worldcat 'advanced search']. <small>Nagezien 2020-01-15.</small></ref> — betrof [[wp:Keizer Frans I Stefan|Frans van Lorreinen]]
*<span style="font-size:0.95em;font-weight:bold;color:#555;">(fr)</span> Une lettre napolitaine de Corneille-François Nelis. ''<span title="Bulletin de l'Institut historique belge de Rome">B.I.H.B.R.</span> - 25'' p.&#8202;&zwj;&#8202;&zwj;221-241 (1949)<ref name="VT476" />
*<span style="font-size:0.95em;font-weight:bold;color:#555;">(fr)</span> Corneille-François Nelis et Jean-Baptiste Bodoni. ''De Gulden Passer - 30'' p.&#8202;&zwj;&#8202;&zwj;85-110. (1952)<ref name="VT476" />
*<span style="font-size:0.95em;font-weight:bold;color:#555;">(fr)</span> De Clercq, Carlo. [http://www.dbnl.org/tekst/_gul005195701_01/_gul005195701_01_0006.php Deux bibliophiles: Corneille-François Nelis et Paul-Antoine Wins]. ''De Gulden Passer - 35'' p.&#8202;&zwj;148-178. (1957)<ref>Zie de onder [[#Correspondentie|Correspondentie]] gelinkte 'Deux bibliophiles...', online: Dbnl (2015). <small>Nagezien 2020=01-22.</small></ref>
*Correspondentie van 11 januari 1792 tussen [[wp:Edmund Burke|Edmund Burke]] en Corneille-François Nelis, gepubliceerd in <span style="font-size:0.95em;font-weight:bold;color:#555;">(en)</span> ''Burke, Edmund; Marshall, Peter James (ed.); Woods, John A. (ed.). The correspondence of Edmund Burke - Vol.&#8202;&zwj;&#8202;&zwj;7 - January 1792&#8202;-&#8202;August 1794''. Cambridge University Press (1968)<ref><span style="font-size:0.95em;font-weight:bold;color:#555;">(en)</span> Lowe, Barbara et al. (compilers). [http://books.google.be/books?id=EX0jsDW70BEC&pg=PA96&lpg=PA96&dq=Corneille-François+de+Nélis&source=bl&ots=0LAexwLfwp&sig=x-KTGLxndHw7ZPUEHzlfjeyJ37I&hl=nl#v=onepage&q&f=fals An alphabetical list of the correspondences]. ''The correspondence of Edmund Burke - Vol.&#8202;&zwj;&#8202;&zwj;10 - Index'' p.&#8202;&zwj;&#8202;&zwj;96. Cambridge University Press; University of Chicago Press (1978). <small>"Antwerp. Corneille-François Nelis, Bishop of – 1792 Jan 11 &middot; EB fr &middot; A"</small>. <small>Nagezien 2019-12-31.</small></ref>
====Dagboeken====
*De Clercq, Carlo (edred.). Twee dagboeken van Cornelius Franciscus Nelis, laatste bisschop van Antwerpen (d. 1798). Bracke-Van Geert, Wetteren (1937)<ref name="WC1" />
==Literatuur==
*<span style="font-size:0.95em;font-weight:bold;color:#555;">(fr)</span> Staes, P. Annuaire de l'Université catholique de Louvain, 18-28 p.&#8202;&zwj;&#8202;&zwj;229-247.
 
*Te Water, Jona Willem. De Nelis. ''Verhandelingen van de Leydsche Maatschappy der Nederlandsche Letterkunde - jg.&#8202;&zwj;&#8202;&zwj;6''. (1806)<ref name=WJHP1 />
*<span style="font-size:0.95em;font-weight:bold;color:#555;">(fr)</span> Staes, Prosper. Eloge historique de Corneille-François de Nelis, dernier évêque d'Anvers, prononcé par M. Prosper Staes, de Louvain, à l'occasion de la distribution des prix au Collège des Humanités de la Haute-Colline, le 10 août 1847. ''Annuaire de l'Université catholique de Louvain - 12e année'' p.&#8202;&zwj;&#8202;&zwj;229-247. Van Linthout et Vandesande, Louvain (1848)<ref>&bull; <span style="font-size:0.95em;font-weight:bold;color:#555;">(fr)</span> De Reiffenberg, Frédéric Auguste Ferdinand Thomas. [http://www.persee.fr/doc/bcrh_0770-6707_1848_num_14_14_4298 Suite de la notice des manuscrits conservés (etc.)]. ''[http://www.persee.fr/issue/bcrh_0770-6707_1848_num_14_14?sectionId=bcrh_0770-6707_1848_num_14_14_4298 Compte-rendu des séances de la commission royale d'histoire - tome 14]'' p.&#8202;&zwj;&#8202;&zwj;244. Hayez, Bruxelles (1848); online: Persée. <small>Nagezien 2020-01-22.</small><br />&bull; <span style="font-size:0.95em;font-weight:bold;color:#555;">(fr)</span> [http://books.google.com/books?id=2FwTAAAAQAAJ&pg=PA630&lpg=PA630&dq=%22Staes%22+%22Prosper%22&source=bl&ots=eEc90Sxc5N&sig=ACfU3U24_WzuLtRzeGPD_rP3fkTyJTlfmA&hl=nl&sa=X&ved=2ahUKEwiM18qtgZfnAhWu0TgGHS9wBIQQ6AEwCnoECAoQAQ#v=onepage&q=%22Staes%22%20%22Prosper%22&f=false Annuaire de l'Université catholique de Louvain - 1848] ''Revue catholique – Recueil Religieux, Philosophique, Scientifique, Historique et Littéraire - Nouvelle série vol.&#8202;&zwj;&#8202;&zwj;2 - tome V de toute a collection'' p.&#8202;&zwj;&#8202;&zwj;630. C. J. Fonteyn, Louvain (1848); online: Google Books. <small>Nagezien 2020-01-22.</small></ref>
*<span style="font-size:0.95em;font-weight:bold;color:#555;">(fr)</span> De Stassart, G.. Notice biographique de C.F. De Nelis. ''Annuaire de l'Académie Royale des sciences, des lettres et des beaux-arts de Belgique - XIX'' p.&#8202;&zwj;&#8202;&zwj;91-107. (1853)<ref name=WJHP1 />
*<span style="font-size:0.95em;font-weight:bold;color:#555;">(fr)</span> Piot, Ch.. Nélis (Corneille-François De)<!--ander bron voegt toe: 1736-1798-->. ''Biographie nationale - XV'' col.&#8202;&zwj;&#8202;&zwj;568-583. (1898-'99)<ref name="WJHP1" />
*<span style="font-size:0.95em;font-weight:bold;color:#555;">(fr)</span> De Clercq, Carlo. Corneille François Nelis, dernier évêque d'Anvers (1784-1794). ''La Revue catholique des idées et des faits - tome 13'' p.&#8202;&zwj;&#8202;&zwj;XL-XLI; 11-13. (1934)<ref name="DS1" />
*<span style="font-size:0.95em;font-weight:bold;color:#555;">(fr)</span> De Clercq, Carlo. Corneille François Nelis, dernier évêque d'Anvers, homme d'Etat, philosophe et humaniste. ''Annales Prince de Ligne - tome 18'' p.&#8202;&zwj;&#8202;&zwj;32-40. (1937)<ref name="DS1" />
*<span style="font-size:0.95em;font-weight:bold;color:#555;">(fr)</span> [[#Bronnen|<span title="Zie opmerking bij 'Price, Willy J. H.' in Bronnen hieronder">Prick|Price, Willy J. H.</span>]]. CorneilleC.-François F. de Nélis&nbsp;: Nelis, un homme d’Eglise libéral au siècle des Lumières (1736-1784). Bailly et Wettstein, Nancy (1942)<ref name="DS1" /><ref>[http://limo.libis.be/primo-explore/fulldisplay?vid=LIBAR&docid=32LIBIS_ALMA_DS71136076170001471&search_scope=PHYS_ITEMS&lang=nl_BE Eindwerk – C.-F. de Nelis, un homme (etc)]. Liberaal archief. <small>Nagezien 2020-01-22.</small></ref><ref name="DCC3"><span style="font-size:0.95em;font-weight:bold;color:#555;">(fr)</span> De Clercq, Carlo. [http://www.persee.fr/doc/rbph_0035-0818_1956_num_34_2_1992_t1_0528_0000_2?q=Prick+Willy Prick (Willy)]. ''Revue belge de Philologie et d'Histoire - tome 34 - fasc.&#8202;&zwj;&#8202;&zwj;2'' p.&#8202;&zwj;&#8202;&zwj;528-530. Libr. Falk Fils Georges Van Campenhout succ., Bruxelles (1956). <small>Nagezien 2020-01-22.</small></ref>*<span style="font-size:0.95em;font-weight:bold;color:#555;">(fr)</span> [[#Bronnen|<span title="Zie opmerking bij 'Price, Willy J. H.' in Bronnen hieronder">Prick|Price, Willy J. H.</span>]]. Corneille-François de Nélis, 18e et dernier évêque d' Anvers (1785-1798) – Un évêque humaniste et homme d'action à la fin de l'ancien régime. Doctoraatsscriptie, UCL (1946);<ref name="DS1" /> Publications universitaires, Louvain (1954)<ref>&bull; <span style="font-size:0.95em;font-weight:bold;color:#555;">(en)</span> [http://openlibrary.org/works/OL10768954W/Corneille-François_de_Nelis_18e_et_dernier_évêque_d'Anvers_1785-1798_un_évêque_humaniste_et_homme_d'actioǹ_a_la_fin_de_l'ancien_régime 'Corneille (etc.)' by Willy J. H Prick]. Open library. <small>Nagezien 2020-01-19.</small><br />&bull; [http://www.rbph-btfg.be/dowload_PDFs/BGB_1952-59.php Bibliografie van de geschiedenis van België 1952-1959] (Pdf 48&nbsp;MB). ''<span title="Belgisch Tijdschrift voor Filologie en Geschiedenis">BTFG</span>''. Société pour le Progrès des Études philologiques et historiques; online: Persée. <small>Nagezien 2020-01-19.</small><br />&bull; <span style="font-size:0.95em;font-weight:bold;color:#555;">(en)</span> Moody, Joseph N.. [http://www.jstor.org/stable/25015895 Review: (Untitled)]. ''The Catholic Historical Review - Vol.&#8202;&zwj;&#8202;&zwj;41 No.&#8202;&zwj;&#8202;&zwj;2'' p.&#8202;&zwj;168-169. Catholic University of America Press (July 1955); online: [[wp-en:JSTOR|JSTOR&#8202;&zwj;<sup><small>(</small>en<small>)</small></sup>]]. <small>"Reviewed Work: Corneille-François de Nelis-18e et dernier évêque d'Anvers (1785-1798) -un évêque humaniste et homme d'action a la fin de l'ancien régime by W. J. H. Price".</small> <small>Nagezien 2020-01-20.</small></ref><ref name="DCC3" />*<span style="font-size:0.95em;font-weight:bold;color:#555;">(fr)</span> [[#Bronnen|<span title="Zie opmerking bij 'Price, Willy J. H.' in Bronnen hieronder">Prick|Price, Willy J. H.</span>]]. Bisschop Nelis, vriend van Brabants Katholieken 1736-1798. Het Spectrum, Utrecht/Brussel (1948) — Met illustraties, inclusief portretten.<ref>&bull; [http://www.heist-op-den-berg.be/inventaris-erfgoedbibliotheek Inventaris erfgoedbibliotheek]. Heist-op-den-berg. <small>Nagezien 2020-01-21.</small><br />&bull; [***http://books.google.com/books?id=C2EPzQEACAAJ&hl=en&redir_esc=n Presentatie: Bisschop Nelis, Vriend (etc.)] Persée.Google Books. <small>Nagezien 2020-01-21.</small></ref>
*<span style="font-size:0.95em;font-weight:bold;color:#555;">(fr)</span> De Clercq, Carlo. Portraits de l'évêque C.F. Nelis et iconographie de ses oeuvres. ''Revue belge d'archéologie et d'histoire de l'art 19'' p.&#8202;&zwj;155-167. Académie Royale d'Archéologie de Belgique (1950)<ref name="WC1" />
*<span style="font-size:0.95em;font-weight:bold;color:#555;">(fr)</span> [[#Bronnen|<span title="Zie opmerking bij 'Price, Willy J. H.' in Bronnen hieronder">Prick|Price, Willy J. H.</span>]]. Corneille-François de Nélis, 18e et dernier évêque d' Anvers (1785-1798) – Un évêque humaniste et homme d'action à la fin de l'ancien régime. Doctoraatsscriptie, UCL (1946);<ref name="DS1" /> Publications universitaires, Louvain (1954)<ref>&bull; [http://openlibrary.org/works/OL10768954W/Corneille-François_de_Nelis_18e_et_dernier_évêque_d'Anvers_1785-1798_un_évêque_humaniste_et_homme_d'actioǹ_a_la_fin_de_l'ancien_régime 'Corneille (etc.)' by Willy J. H Prick]. Open library. <small>Nagezien 2020-01-19.</small><br />&bull; [http://www.rbph-btfg.be/dowload_PDFs/BGB_1952-59.php Bibliografie van de geschiedenis van België 1952-1959] (Pdf 48&nbsp;MB). <span title="Belgisch Tijdschrift voor Filologie en Geschiedenis">BTFG</span>; online: Persée. <small>Nagezien 2020-01-19.</small><br />&bull; Moody, Joseph N.. [http://www.jstor.org/stable/25015895 Review: (Untitled)]. ''The Catholic Historical Review - Vol.&#8202;&zwj;&#8202;&zwj;41 No.&#8202;&zwj;&#8202;&zwj;2'' p.&#8202;&zwj;168-169. Catholic University of America Press (July 1955); online: [[wp-en:JSTOR|JSTOR&#8202;&zwj;<sup><small>(</small>en<small>)</small></sup>]]. <small>"Reviewed Work: Corneille-François de Nelis-18e et dernier évêque d'Anvers (1785-1798) -un évêque humaniste et homme d'action a la fin de l'ancien régime by W. J. H. Price".</small> <small>Nagezien 2020-01-20.</small></ref>
*<span style="font-size:0.95em;font-weight:bold;color:#555;">(fr)</span> De Clercq, Carlo. Les oeuvres imprimées de Corneille-François de Nélis. Bibliothèque Royale de Belgique, Bruxelles (1955)<ref name="WC1" />
*De Clercq, Carlo. De laatste tien levensjaren van bisschop C.F. Nelis. a) deel 1 ''Sacris Erudiri IX'' p.&#8202;&zwj;&#8202;&zwj;286-376 (1957)<ref>{{Citeer web
|publisher=Brepols Online
|accessdate=2020-01-20
}}<br />&bull; [http://www.persee.fr/doc/rbph_0035-0818_1960_num_38_4_2343 Bibliografie van de geschiedenis van België – 1959]. ''<span title="Belgisch tijdschrift Tijdschrift voor Filologie en Geschiedenis ">BTFG</span> - 38 - 4'' p.&#8202;&zwj;1168. Société pour le Progrès des Études philologiques et historiques (1960); online: Persée. <small>Nagezien 2020-01-18.</small></ref> b) (2e vermeerderde druk). Centrum voor historisch onderzoek, Antwerpen (1963)<ref name="WC1" />
*Zie ook [[#Externe links|Externe links]].
 
==Externe links==
*<span style="font-size:0.95em;font-weight:bold;color:#555;">(fr)</span> [[wp:Félix Victor Goethals|Goethals, Félix Victor]]. [http://reader.digitale-sammlungen.de/de/fs1/object/goToPage/bsb10732702.html?pageNo=250 De Nelis]. ''Lectures relatives à l'histoire des sciences, des arts, des lettres, des moeurs et de la politique en Belgique, et dans les pays limitrophes&nbsp;: commencées en 1818 et publiées en 1837 - tome 3'' p.&#8202;&zwj;&#8202;&zwj;240-268. Edition auteur (impr. C.-J. De Mat), Bruxelles (1838); online: <span title="Bayerische StaatsBibliothek">BSB</span> digital, <span title="Münchener DigitalisierungsZentrum">MDZ</span> Digitale Bibliothek. <small>Nagezien 2020-01-18, incl. [http://reader.digitale-sammlungen.de/de/fs1/object/display/bsb10732702_00007.html volledige titelpagina] — "les universités d'Osnabourg et de..." (p.&#8202;&zwj;&#8202;&zwj;261): Osnabruck had noch in Nelis' noch in Goethals' tijd een hogeschool; allicht de nabije in 1780 heropgerichte [[wp-de:Westfälische Wilhelms-Universität Münster|universiteit van Münster&#8202;&zwj;<sup><small>(</small>de<small>)</small></sup>]].</small>
*Van Sluisder Aa, A. J.; Van Harderwijk, K. J. R.; Gitschotel, JacobG. D. J.. Nelis (Cornelis Franciscus de). ''[http://imagesresources.huygens.tresoarknaw.nl/downloadretroboeken/vdaa/letterhoeke14.pdf Bisschop Nelis, Bodoni] (Pdf). ''Letterhoeke - jg.&#8202;&zwj;&#8202;&zwj;5 nrsource=aa__001biog16_01.xml&#8202;page=0&zwj;&#8202;&zwj;3accessor=accessor_index Biographisch Woordenboek der Nederlanden - XIII]'' p.&#8202;&zwj;14115-15121. J.J. TresoarVan Brederode, Leeuwarden Haarlem (20091868); online: Biografie Instituut Groningen. <small>Nagezien 2020-01-22.</small>*Wils, Lode. [http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/rbph_0035-0818_2005_num_83_2_7266_t1_0612_0000_1?_Prescripts_Search_tabs1=standard& Bespreking van ''dissertatie van Koll, Johannes. 'Die belgische nation' – Patriotismus und Nationalbewusztsein in den Südlichen Niederlanden im späten 18. Jahrhundert. (1999)'']. ''<span title="Belgisch tijdschrift Tijdschrift voor Filologie en Geschiedenis ">BTFG</span> - 83 - 2'' p.&#8202;&zwj;&#8202;&zwj;612. (2005); online: Persée. <small>Nagezien 2019-12-31.</small>*Van Sluis, Jacob. [http://images.tresoar.nl/download/letterhoeke14.pdf Bisschop Nelis, Bodoni] (Pdf). ''Letterhoeke - jg.&#8202;&zwj;&#8202;&zwj;5 nr.&#8202;&zwj;&#8202;&zwj;3'' p.&#8202;&zwj;14-15. Tresoar, Leeuwarden (2009). <small>Nagezien 2020-01-22.</small>
*Zie ook [[#Bronnen|Bronnen]].
*[http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Cornelius_Franciscus_de_Nelis#/media/File:Cornelius_Franciscus_de_Nelis.png Diverse portretten van de Nelis]. Wikimedia Commons. — Navigatie via pijl rechts
*Roegiers, Jan. De Leuvense theologen en de Verlichting – Onderwijs, wetenschap, polemiek en politiek van 1730 tot 1797 p.&#8202;&zwj;&#8202;&zwj;344-355. <small>[Althans in 1998 nog]</small> Onuitgegeven proefschrift KU Leuven (1979). Volgens [http://www.dbnl.org/tekst/_doc003199801_01/_doc003199801_01_0005.phpDe Achttiende Eeuw - jg.&#8202;&zwj;1998 - Documentatieblad van de werkgroep Achttiende eeuw]. APA-Holland Universiteits Pers, Amsterdam-Maarssen (1998); online: Dbnl (2010). <small>Nagezien 2020-01-21: Aangaande Nelis "Meer biografische gegevens bij" (na wat hierboven in [[#Literatuur|Literatuur]], [[#Externe links|Externe links]] of [[#Bronnen|Bronnen]] is opgenomen) dit werk van Roegiers.</small>
*[http://www.dbnl.org/tekst/_doc003200001_01/_doc003200001_01_0009.php Achttiende Eeuw - jg.&#8202;&zwj;&#8202;&zwj;2000 - Documentatieblad van de werkgroep Achttiende eeuw]. APA-Holland Universiteits Pers, Amsterdam-Maarssen (2000); online: Dbnl (2010). <small>Gezien 2020-01-21: meer over Nelis.</small>
*Te Water, Jona Willem. Levensberichten van (...) Cornelis Franciscus de Nelis (...). ''[http://www.dbnl.org/tekst/_jaa002180301_01/_jaa002180301_01_0001.php Handelingen der jaarlijksche vergadering van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leyden – Jaarboek 1803]'' p.&#8202;#zwj;3-4. (1803); online: Dbnl (2004). <small>Gezien 2020-01-22.</small>
*
*
Controleur, bureaucraten, controlegebruikers, emailconfirmed, phantom, rollback, beheerders
13.453
bewerkingen