Hoofdmenu openen

Mechelen Mapt β

Wijzigingen

Cornelius Franciscus Nelis

1.912 bytes toegevoegd, 14 januari
Biografie lijkt nu voldoende uitgewerkt. Bibliografie vergt nog enkele aanvullingetjes; enkele (uit vroege versies behouden) bronnen dienen nog gestandaardiseerd; Literatuur en Externe links dienen (verder) onder handen genomen te worden.
}}</ref>
Na een achttiental jaren te Doornik werd hij opgeroepen tot [[wp:Bisdom|bisschop]] van Antwerpen (1785&#8202;–1794, ''in absentia'' tot overlijden in 1798)<ref name="CH1" /><ref name="DS1" />. Gedurende wat men wat later het ''Ancien Régime'' zou noemen, was er nog geen strikte [[wp:Scheiding van kerk en staat|scheiding tussen kerk en staat]] en monseigneur de Nelis bleek zich krachtig te verzetten tegen de nochtans vooruitstrevende maar tevens de staatsmacht versterkende hervormingspolitiek van keizer [[wp:Keizer Jozef II|Jozef II]]. De In 1789 steunde hij binnen het monsterverbond van clerus. aristocratie en burgerij de meer progressieve en democratische [[wp:Vonckisten|vonckistische strekking]] in de vorming van het patriottenleger onder [[wp:Jan Andries vander Mersch|kolonel Van der Meersch]]. Diens [[wp:Slag bij Turnhout (1789)|overwinning bij Turnhout]] op het keizerlijke leger bracht tijdens de [[wp:Brabantse Omwenteling|Brabantse Omwenteling]] van 1789 bracht de republiek der [[wp:Verenigde Nederlandse Staten|Verenigde Nederlandse Staten]] teweeg onder [[wp:Hendrik van der Noot|Hendrik van der Noot]], die als één van de voornaamste Brabantse grootgrondbezitters&#8202;&zwj;<ref>{{Citeer web|url=http://www.burchten-kastelen.be/provincies/limburg/026%20Kasteel%20van%20Duras/Kasteel%20van%20Duras.html<!--http://www.vilters-vanhemel.be/limburg_sint-truiden_kasteel_Duras.html-->|werk=Langs burchten en kastelen|titel=Het kasteel van Duras|uitgever=Belgische Burchten en Kastelen<!--Eric Vilters &amp; Eveline Vanhemel-->|accessdate=2020-01-14}}</ref> tot de conservatieve '[[wp:Statisten|staatse]]' tegenhangers hoorde. De akte die er de grondwet van ging worden, was werd door de bijeengeroepen [[wp:Staten-Generaal van de Nederlanden#Staten-Generaal in de Zuidelijke Nederlanden|Staten-Generaal]] aangenomen; Nelis had die tekst geredigeerden werd verkozen tot president maar wist relatief weinig invloed uit te oefenen. Hij zag spoedig in dat het fout zou lopen en negotieerde met de Oostenrijkers. Het onafhankelijke avontuur liep al in eind 1790 finaal spaak.Nog voor de zomer nodigde hij als hoofd van een afvaardiging van de [[wp:Staten van Brabant|Staten van Brabant]], te [[wp:Bonn|Bonn]] de opnieuw erkende landvoogden [[wp:Albert Casimir van Saksen-Teschen|Albert Casimir van Saksen-Teschen]] en zijn eega [[wp:Maria Christina van Oostenrijk (1742-1798)|aartshertogin Maria Christina]] uit; het oude vertrouwen herwon hij echter niet geheel.<ref name="TV1">{{Citeer web|url=http://www.numisbel.be/1920_5.pdf|format=Pdf|title=La médaille de Corneille-François de Nélis par Mastrellini|language=fr|work=Revue belge de Numismatique et de Sigillographie LXII|author=Tourneur, Victor|publisher=Palais des Académies, Bruxelles|year=1920|accessdate=2020-01-10}}</ref><ref>{{Citeer web|url=http://homepages.vub.ac.be/~rwillemy/267_2009_Sijs%252C_Willemyns_Het_verhaal_van_het_nederlands_%2528db%2529.pdf|titel=De Franse tijd – De Brabantse Omwenteling|werk=Het verhaal van het Nederlands – Een geschiedenis van twaalf eeuwen|pagina=259-260|auteur=Van der Sijsen, Nicoline; Willemyns, Roland|uitgever=Bert Bakker, Amsterdam (2009); online: <snan title="Vrije Universiteit Brussel">VUB</span>|accessdate=2020-01-16}}</ref>
[...]. Hij werd mikpunt van In Frankrijk kreeg de omwenteling meer succes maar ook bij [[wp:Eerste Coalitieoorlog|die revolutionaire Franse krachten]], waaronder had Nelis het verkorven. Zo werd hij mikpunt van de [[wp-fr:Théophilanthropie|theofilantrope&#8202;&zwj;<sup><small>(</small>fr<small>)</small></sup>]] 'commissaris van de uitvoerende macht' te Brussel [[wp-fr:Pierre-Jean-Baptiste Chaussard|'Publicola' Chaussard&#8202;&zwj;<sup><small>(</small>fr<small>)</small></sup>]]. De al naar Zwitserland uitgeweken [[wp:Augustin de Lestrange|abt van uit Soligny-la-Trappe]] zond monniken naar Canada om daar de bedreigde orde verder te zetten maar de onlusten beletten hun verscheping en zouden hen naar [[wp:Westfalen|Westfalen]] afleiden; inmiddels had Nelis de abt overhaald om een delegatie in zijn [[wp:dioceesbisdom|diocees]] te laten, waardoor in 1794 op het dankzij bisschoppelijke aansporing door gegoede burgers geschonken landgoed ''&zwj;'Nooit Rust'&zwj;'' een trappistenpriorij ontstond. Hoewel haar stichters al na zes weken moesten vluchten, zouden ze [[wp:Elba#Napoleon|na Napoleons hoogdagen]] terugkeren; in 1836 werd het de [[wp:Abdij van Westmalle|''abdij'' van Westmalle]].<ref>{{Citeer web
|url=http://www.lannoo.be/sites/default/files/books/issuu/9789401420587.pdf
|formaat=Pdf
|jaar=2018
|accessdate=2020-01-10: Foutje "Toen Napoleon in 1814 bij Waterloo definitief werd verslagen" want 1814 verbannen naar Elba, 1815 zijn Waterloo gevonden
}}</ref> De oorlogshandelingen dwongen ook Nelis te emigreren: in 1794 slechts tot [[wp:Gewest Holland|Holland]]<!--Van de paar geraadpleegde bronnen noemt de ene slechts Leiden en de andere slechts Amsterdam--> doch toen daar iets later de [[wp:Bataafse Republiek|Bataafse Republiek]] in het verschiet bleek, met pauzes bij de Duitse [[wp:Universiteit van Göttingen|universiteit van Göttingen]] en bij de filosoof en vertaler van een zijner werken naar het Duits [[wp:Johann Kaspar Lavater|Lavater]] in het Zwitserse [[wp:Zürich (stad)|Zürich]], naar [[wp:Bologna|Bologna]] en Rome.Toen amper twee jaar later Napoleon de <refspan title="Rome">{{Citeer web|url=http:Eeuwige Stad<//www.numisbel.be/1920_5.pdf|format=Pdf|title=La médaille span> naderde om er de Corneille[[wp:Romeinse Republiek (1798-François de Nélis par Mastrellini1799)|language=fr|work=Revue belge de Numismatique et de Sigillographie LXII|author=TourneurRomeinse Republiek]] te vestigen, Victor|publisher=Palais des Académies, Bruxelles|year=1920|accessdate=2020-01-10}}</ref> Al vrij spoedig vond de uitgeweken bisschop zijn dood, in feitelijke ballingschap uiteindelijk rust in de hoofdabdij van de <span title="Dit is de toenaam naar de witte pij van de 'Ordo Camaldulensium', naar de locatie (oorspronkelijk 'Campus Maldoli' geheten) van de door Sint-Romualdus van Ravenna [niet Sint-Rumoldus want dat was Rombout, de patroon van Mechelen] in het tweede decennium van de 11e eeuw gestichte eerste abdij van zijn vrij kleine orde. Ze bleef zonder kloosters in de Lage Landen: '&zwj;'witte paters'&zwj;' daar zijn cisterciënzers [inclusief 'trappisten'] (eveneens volgelingen van Benedictus), norbertijnen of dominicanen [o.m. te Mechelen ook predikheren geheten].">witte benedictijnen</span> te Camaldoli in [[wp:Toscane|Toscane]]; al vrij spoedig werd het de eeuwige, ten gevolge oedeem. <ref name="TV1" /> De [[wp:sedisvacatie|zetel bleef vacant]] tot het bisdom Antwerpen in 1801 werd opgeheven en door het Mechelse opgeslokt, wijl de aartsbisschop aldaar, [[wp:kardinaal|kardinaal]] von Frankenberg, werd opgevolgd door [[wp:Jean-Armand de Roquelaure|Jean-Armand de Bessuéjouls de Roquelaure]], wiens bisdom van [[wp:Senlis (Oise)|Senlis]] eveneens was afgeschaft. Het Antwerpse zou pas eind 1961 heropgericht worden. C.F. de Nélis werd voorgedragen bij de [[wp:Staten-Generaal van de Nederlanden|Staten-Generaal van de Nederlanden]], waar hij vorm gaf aan de vorming van een unie met de verschillende provinciën. Hierdoor werd hij uitgeroepen tot eerste [[wp:President|president]] en zetelde naast onder meer [[wp:Hendrik van der Noot|Hendrik van der Noot]] (de [[wp:Brabantse Omwenteling|Brabantse Omwenteling]]). In 1791 was de Nélis afgevaardigde van [[wp:Bataafs-Brabant|Brabant]].
Postuum: Overeenkomstig Nelis' groots opgezet plan&#8202;&zwj;<ref name="VT172">Verschaffel p. 172. <small>Nagezien 2019-12-31.</small></ref> en aanbevelingen uit 1759 aangaande een ''Scriptorum rerum Belgicarum'', die in 1770 slechts tot een al te beperkte ''Monumentae historiae Belgicae'' hadden geleid, werd in 1827 een bijzondere commissie belast met de publicatie van nog niet uitgegeven [[wp:Kroniek|kronieken]] betreffende de voornamelijk op het zuidelijk deel van het Koninkrijk der Nederlanden gerichte nationale geschiedenis. Ze staat sinds haar bekrachtiging door de eerste koning der Belgen in 1834 bekend als de ''Commission royale d'Histoire'' of Koninklijke Commissie voor Geschiedenis.<ref>[http://commissionroyalehistoire.be/nl/commission/histoire_nl.html Chronologische bakens]. Koninklijke Commissie voor Geschiedenis. <small>Nagezien 2019-12-31.</small></ref>
Controleur, bureaucraten, controlegebruikers, emailconfirmed, phantom, rollback, beheerders
13.453
bewerkingen